فرم ثبت نام در جشنواره  

لطفاً با توجّه به تخصّص خود، گروه رقابتی خود را انتخاب کنید. در صورتی که در فراخوان آن بخش، بخش ویژه تعریف نشده در بخش آزاد شرکت کنید. حداکثر در دو بخش از جشنواره می توانید با یک هزینه شرکت کنید. حضور در جشنواره و بررسی آثار، منوط به پرداخت مبلغ ثبت نام جشنواره است. مبلغ ثبت نام در جشنواره ۱/۰۰۰/۰۰۰ ريال (معادل صدهزارتومان) می باشد.